طی چند سال گذشته طی برنامه ارتقاء و بهبود ، خطوط تولید خود را با خرید دستگاه های پانچ ، رول فرم ، وکیم ، خطوط رنگ مکانیزه ، تولید شیشه های دو جداره و سه جداره درب های یخچال های صنعتی را به اجرا گذاشته و خط تولید یخچال صنعتی خود را راه اندازی کرده است.